Редактор і редакційна колегія не розкривають інформацію про представлені рукописи (автора (авторів), тему, текст і т.д.) будь кому, окрім відповідного автора, (потенційних) рецензентів і видавця, у залежності від обставин.

Імена та електронні адреси, електронні ідентифікатори автора (ORCID, Scopus ID, Publons), вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.