Процес рецензування

У науковому електронному українському журналі «Старожитності Лукомор’я» встановлено наступний порядок рецензування рукописів (подвійне сліпе рецензування):

  1. Автор статті представляє текст в електронному вигляді з ілюстраціями, короткі відомості про себе, коротку анотацію та ключові слова українською й англійською мовами.
  2. Представлена автором стаття або публікація рецензується експертом редакційної колегії журналу (доктором або кандидатом наук), або ж стороннім фахівцем, що має публікації відповідної тематики.

Експертиза носить закритий характер, рецензія надається автору на його письмовий запит, без підпису та вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензента. Рецензія із зазначенням автора може бути надана за відповідним запитом Міністерства освіти та науки України. Рецензенти є визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів і мають протягом останніх 5 років публікації з тематики рецензованих статей, у тому числі у наукометричних базах Scopus/Web Of Sciences.

  1. Рецензія повинна ґрунтуватися на кваліфікованому аналізі матеріалу рукопису, його об’єктивній аргументованій оцінці й обґрунтовані рекомендації (у разі необхідності).
  2. Рецензент має право дати рекомендації щодо поліпшення рукопису, вказати на необхідність внесення до рукопису доповнень та уточнень, які потім направляються автору на доопрацювання. Зауваження та побажання рецензента повинні бути об’єктивними та принциповими, спрямованими на підвищення наукового та методичного рівня рукопису.
  3. У заключній частині рецензії повинна бути чітка рекомендація про доцільність її публікації.
  4. За результатами рецензування рукопис може бути або відхилений, або відісланий автору на доопрацювання, або прийнятий до публікації. Остаточне рішення про прийняття статті або публікації автора та розміщенні її в одному з номерів журналу приймається головним редактором, а при необхідності – на засіданні редакційної колегії журналу.
  5. Редакційна колегія залишає за собою право скорочення та виправлення рукописів.
  6. Редакційна колегія інформує автора про прийняте рішення.
  7. У разі двох негативних рецензій редакція повідомляє автора про відмову у публікації без додаткових мотивацій.
  8. Рецензії зберігаються у редакції протягом 3 років.